Banner
 
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559)
                                   
 
ชื่อปริญญา
   
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (จุลชีววิทยา)
                                   
 
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
   
1. เพื่อผลิตมหาบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา ที่มีความรู้และทักษะทางจุลชีววิทยา สามารถประยุกต์องค์ความรู้ในการปฏิบัติงาน และปฏิบัติวิจัยขั้นสูงได้
   
2. เพื่อผลิตมหาบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยาที่มีคุณธรรมและจริยธรรม
   
3. เพื่อผลิตมหาบัณฑิตที่สามารถเป็นผู้นำ ประยุกต์องค์ความรู้เพื่อปรับใช้กับชุมชนในท้องถิ่น และสถานการณ์อื่น ๆ รวมทั้งสถานการณ์ทางสังคม
   
4. เพื่อผลิตมหาบัณฑิตที่มีความสามารถที่จะรองรับเทคโนโลยีและองค์ความรู้ใหม่ๆ ได้
                                   
 
คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
   
1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา เทคโนโลยีชีวภาพ   เทคนิคการแพทย์ ชีววิทยา หรือปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิตอื่นที่เทียบเท่าและได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจำหลักสูตร
   
2. มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากร ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2550 ข้อ7 (ภาคผนวก ก) และ/หรือที่มีการเปลี่ยนแปลงภายหลัง
   
3. ผู้เข้าศึกษาต้องผ่านการทดสอบความรู้ความสามารถภาษาอังกฤษจาก SEPT ไม่ต่ำกว่า 50 คะแนน หรือการทดสอบอื่น ตามเกณฑ์ที่บัณฑิตวิทยาลัยกำหนด ดังต่อไปนี้: TOEFL (paper based) ไม่ต่ำกว่า 500  คะแนน TOEFL (computer based) ไม่ต่ำกว่า 173 คะแนน TOEFL (internet based) ไม่ต่ำกว่า 61 คะแนน IELTS ไม่ต่ำกว่า 5.5 คะแนน TOEIC ไม่ต่ำกว่า 625 คะแนน CU-TEP ไม่ต่ำกว่า 60 คะแนน TU-GET ไม่ต่ำกว่า 450 คะแนน โดยผลการสอบดังกล่าวจะต้องมีระยะเวลาไม่เกินสองปีก่อนวันที่เข้าศึกษาในหลักสูตร ทั้งนี้อาจอนุโลมให้ผู้มีสิทธิเข้าศึกษาแต่ไม่สามารถส่งผลการทดสอบได้ตามกำหนด อาจเข้าศึกษาในหลักสูตรได้ ตามความเห็นชอบของคณะกรรมการประจำหลักสูตร
                                   
 
โครงสร้างหลักสูตร   (Download รายละเอียดหลักสูตร)
   
1. วิชาบังคับ
จำนวน
6
หน่วยกิต
                 
   
2. วิชาเลือก
จำนวนไม่น้อยกว่า
6
หน่วยกิต
                 
   
3. วิทยานิพนธ์   
มีค่าเทียบเท่า
24
หน่วยกิต
                 
                                   
 
อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา
   
อาจารย์สอนระดับอุดมศึกษา
   
ครูสอนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน
   
นักวิจัยในหน่วยงานของรัฐและเอกชน
   
นักวิชาการควบคุมโรค
   
นักวิทยาศาสตร์ห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยา
                                   
 
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
   
รองศาสตราจารย์. ดร. นีลวรรณ พงศ์ศิลป์
   
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ธงชัย เตโชวิศาล
   
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ธนาพร  ชื่นอิ่ม
                                   
 
อาจารย์ประจำหลักสูตร
   
รองศาสตราจารย์. ดร. นีลวรรณ พงศ์ศิลป์
   
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ธงชัย เตโชวิศาล
   
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ธนาพร  ชื่นอิ่ม
   
รองศาสตราจารย์. ดร. บุญศรี   จงเสรีจิตต์
   
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เอกพันธ์ บางยี่ขัน
   
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เชาวรีย์ อรรถลังรอง
   
อาจารย์ ดร. วรัญญู พูลสวัสดิ์
   
อาจารย์ ดร. สุจินันท์ มีไล้
   
อาจารย์ ดร. อ. ดร. อุรารักษ์ ร่มรื่น
                                   
:: Link ::     IconSU     IconScSU     IconFacebook