วช. ประกาศรับทุน 15 กลุ่มเรื่องเร่งด่วน (ลงทะเบียนผ่านระบบ NRPM) วันนี้ถึง 31 ก.ค. 2554
สมศ.ประกาศให้ทุนอุดหนุนการวิจัยด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2554
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัย เพื่อสมัครรับทุนอุดหนุนการวิจัยคณะวิทยาศาสตร์ ปีงบประมาณ 2554
ประกาศทุนวิจัย ของ สกว.